forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Vejledning til projektbeskrivelsen (max 5 A4 sider)
 
Udover de oplysninger, der skal indtastes i ansøgningsskemaet er der en række oplysninger som det kan være relevant at medtage i projektbeskrivelsen.

Indhold og arbejdsmetode
Det beskrives, hvad der ønskes undersøgt, afprøvet, udviklet, og hvorledes dette forventes gjort.
 
Relation, ligheder og forskelle
Projektets relation til eksisterende resultater, metoder og andre projekter skal beskrives.
 
Organisering og Samarbejdspartnere
Beskriv projektets organisering, herunder hvilke samarbejdspartnere der indgår i projektforløbet.
Forventer man at samarbejde med andre, offentlige eller private institutioner, skal samarbejdet beskrives.
 
Plan for analyse, vurdering og evaluering
I ansøgningen bør det fremgå, hvilke kriterier og metoder, der anvendes ved analyse, vurdering og evaluering af data.
 
Formidling
Ansøgningen skal indeholde en plan for formidling af projektets resultater. Der lægges særligt vægt på, at alle relevante mål- og interessegrupper tilgodeses i formidlingsplanen.
 
Tidsplan
kort redegørelse for projektets forventede varighed/tidsplan for det samlede projekt skal indgå som en del af projektbeskrivelsen.
 
Vedlagte bilag
 
Budget og finansieringsplan
Et specificeret budget og en finansieringsplan for hele projektet skal vedlægges ansøgningen som bilag.

En budget- og finansieringsplan er en detaljeret oversigt over dit projekts udgiftsposter, og hvordan du har tænkt dig at finansiere disse.
 
CV
Ved ansøgningen vedlægges et CV på max 2 A4-sider inkl. publiceringsliste. CV er en kort redegørelse for ansøgers og evt. øvrige deltageres faglige baggrund for løsning af projektet, bedes vedlagt som bilag.
 
 
Ansøgningens omfang:
Print af Ansøgningsskemaet samt projektbeskrivelse (max. 5 normalsider, inkl. referenceliste/litteraturhenvisning).
Øvrige bilag: Budget, finansieringsplan og CV (max 2 sider inkl. publiceringsliste)

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018