forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Vejledning til ansøgning
 
Sekretariatet påbegynder først sagsbehandling af ansøgningen, når den er modtaget både med almindelig post og via ansøgningsskema på hjemmesiden. Den elektroniske ansøgning som afsluttes via hjemmesiden, er således ikke tilstrækkelig og ansøgningen betragtes ikke som modtaget førend alle dokumenter er modtaget.
  

Ansøgningens omfang:

  • Ansøgningsskemaet 
  • Projektbeskrivelse (max. 5  A4 sider, inkl. referenceliste/litteraturhenvisning).
  • Budget og finansieringsplan  
  • CV (max 2 sider inkl. publiceringsliste).
 
 
1. Før du udfylder skemaet
 
Læs denne vejledning før ansøgningsskemaet udfyldes
 - Gælder både forskningsansøgninger og øvrige ansøgningerLæs også afsnittet om vejledning til projektbeskrivelse.
 
  
 
2. Når ansøgningsskemaet er udfyldt
 
- Når Helsefondens elektroniske ansøgningsskema er udfyldt skal det sendes både elektronisk og i print til Helsefonden. Ansøgningen betragtes ikke som modtaget førend alle dokumenter er modtaget. (Se yderligere i pkt. 4).
 
- Det elektroniske ansøgningsskema skal udfyldes på dansk. Dog må de vedlagte bilag: protokol/projektbeskrivelse til forskningsprojekterne gerne være på engelsk.
 
 
3. Information om ansøgningsfelterne 
 
Arbejdsplads/institution/sted/ansøger
Såvel offentlige som private institutioner, foreninger eller organisationer kan søge om støtte
I ansøgningen anføres institutionens organisatoriske tilhørsforhold, endvidere kan bestyrelsesliste og vedtægter vedlægges som bilag.
Såfremt ansøger er en institution, forening, gruppe eller lignende, anføres fulde navn på den projektansvarlige og/eller kontaktperson.
 
Formålet med projektet
I ansøgningen beskrives det, hvorfor projektet ønskes gennemført og hvilke resultater der forventes opnået.
 
Målgruppe
Persongruppen, som projektet vedrører, skal beskrives, så det tydeligt fremgår af ansøgningen, hvilken målgruppe projektet har relevans for.
 
Projektets nyhedsværdi
I ansøgningen beskrives det, hvad der ønskes undersøgt/afprøvet/udviklet og på hvilken måde det skal gøres.
Projektets relation til eksisterende forskningsresultater- og metoder skal fremgå, ligesom der skal redegøres for projektets nyhedsværdi og for, hvordan projektet adskiller sig fra andre projekter. Desuden beskrives projektets forventede resultater.

Krydsfelt mellem samfund og sundhed

Forskningsansøgere bedes desuden oplyse, hvor i krydsfeltet mellem samfund og sundhed projektet befinder sig.

Resumé

I ansøgningen skrives et kort og præcist lægmandsresumé over projektet. Desuden vedlægges en uddybende projektbeskrivelse på max 5 A4-sider som bilag.

Såfremt ansøgningen imødekommes og der modtages bevilling fra fonden, vil resuméet blive offentliggjort på Helsefondens hjemmeside.
Ansøgninger, der ikke modtager bevilling, annonceres ikke på hjemmesiden.
 
Økonomi
Der kan søges støtte til det samlede projekt, også selvom det er flerårigt.
 
Specifikation af det ansøgte beløb, projektets samlede budget og finansieringsplan (en oversigt over hvordan projektet skal finansieres) skal vedlægges som bilag.
 
Overhead
Der kan højst gives 20% i overhead. Bevilling til overhead afhænger af en konkret vurdering.
 
Der gives ikke bevillinger med tilbagevirkende kraft.

Tidsplan
kort redegørelse for projektets forventede varighed/tidsplan for det samlede projekt skal indgå som en del af projektbeskrivelsen.
 
 
CV en kort redegørelse for ansøgers og evt. øvrige deltageres faglige baggrund for løsning af projektet (CV højst 2 A4-sider pr. person incl. publiceringsliste). CV skal vedlægges som bilag.
 
 
4. Fremsendelse af ansøgning og antal eksemplarer
 
Når ansøgningen er sendt elektronisk til fonden, skal den efterfølgende sendes med posten som følger:
 
Forskningsansøgninger fremsendes med alm. post i 2 eksemplarer. Hvert eksemplar skal indeholde print af elektronisk ansøgningsskema, projektbeskrivelse og bilag, sætvis sorteret og uden hæfteklammer.
 
Øvrige ansøgninger indsendes med alm. post i 2 eksemplarer. Hvert eksemplar skal indeholde print af elektronisk ansøgningsskema, projektbeskrivelse og bilag, sætvis sorteret og uden hæfteklammer.
 
Husk ansøgningen skal indsendes sorteret i sæt uden hæfteklammer.

 
Vedlagte bilag

Projektbeskrivelse (max 5 A4 sider inkl. referenceliste)
 

Budget og finansieringsplan
Et specificeret budget og en finansieringsplan for hele projektet skal vedlægges ansøgningen som bilag.

En budget- og finansieringsplan er en detaljeret oversigt over dit projekts udgiftsposter, og hvordan du har tænkt dig at finansiere disse.
 
CV Ved ansøgningen vedlægges et CV på max 2 A4-sider inkl. publiceringsliste. CV for ansøger og evt. hovedvejleder, primære deltagere i projektet, bedes vedlagt som bilag.
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018