forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Regnskab
 
Når projektet er afsluttet, skal der aflægges regnskab for det samlede projekt - herunder redegøres for bevillingens anvendelse. Regnskabet indsendes, så det er fonden i hænde senest 9 måneder efter sidste udbetaling.
 
I regnskabet opføres modtagne beløb fra Helsefonden samt de indvundne renter som indtægter. Desuden redegøres der for alle andre indtægter og/eller bevillinger. Hvis bevillingen fra fonden er givet til bestemte udgiftsposter i projektet, skal disse markeres særskilt i regnskabet.
 
Regnskabet skal opfylde følgende krav:
  • Bevillingen skal være opført som særskilt post under indtægter 
  • Samtlige udgifter, der knytter sig til bevillingen skal være specificeret
  • I regnskabet benyttes samme opdeling af poster som i ansøgningens budget.
    De endelige poster sammenholdes med projektets oprindelige budget
  • Regnskabet skal dateres og underskrives før det fremsendes til Helsefonden
De nævnte krav kan opfyldes ved en note til regnskabet for det samlede projekt.
 
Specielt vedrørende bevillinger til lønninger
Har projektet modtaget bevilling til lønninger, er bevillingshaveren ansvarlig for indbetaling af kildeskat, diverse arbejdsmarkeds- og pensionsbidrag m.v. for samtlige af de personer, som aflønnes af bevillingen. Lønniveauet må ikke overstige niveauet for tilsvarende arbejde jf. de statslige overenskomster. Anvendes bevillingen eller dele af denne til lønninger skal det fremgå af regnskabet.
 
Der kan ikke søges supplerende bevillinger på grund af udgiftsforøgelser vedrørende lønninger. Ligeså dækkes udgifter i forbindelse med sygdom, barsel eller lignende ikke.
 
Rejseudgifter
Anvendes bevillingsmidler fra fonden til dækning af rejseudgifter, skal offentlig transport benyttes, hvor det er muligt og mest økonomisk. Bruger bevillingshaveren eget motorkøretøj, kan kilometergodtgørelse udbetales efter statens regler.
 
Revisionskrav
For visse bevillinger kræver Helsefonden revision. Dette vil fremgå direkte af bevillingsskrivelsen.
 
Revision skal foretages af statsautoriseret eller registreret revisor. Det er en betingelse, at revisor har adgang til at foretage de undersøgelser m.v. som revisor finder nødvendige. Bliver revisor opmærksom på uregelmæssigheder eller tilsidesættelse af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning, skal revisor straks give Helsefonden meddelelse herom.
 
Regnskabet skal forsynes med revisors påtegning om regnskabets rigtighed, og med de eventuelle bemærkninger som revisionen har givet anledning til. Ligeledes skal det af påtegningen fremgå, at:
  • Revisor under sin revision har modtaget alle ønskede oplysninger til bekræftelse af regnskabets rigtighed
  • Bevillingen er anvendt til det bevilgede formål og at eventuelle betingelser i bevillingen er opfyldt
  • Udgifterne ikke indgår i andre tilskudsberettigede regnskaber
Bortfald af bevillingen
Såfremt en bevilling 3 år efter bevillingsdatoen ikke er brugt helt eller delvist, bortfalder bevilling og/eller restbevilling. I disse tilfælde skal bevillingshaveren tilbagebetale udbetalte ikke-brugte beløb inklusiv renter til Helsefonden.

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018